Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

През учебната 2020/21 учебна година СУ „Н. Й. Вапцаров“, кандидатства и беше одобрено по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН за създаване на интерактивна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. По програмата се осигуряват вътрешна и външна площадка за обучение по БДП, както и оборудване и материали за пълноценното провеждане на учебните часове. Създават се условия за практическо приложение на знанията. Целта е повишена мотивацията на децата за усвояване на правилата за безопасно поведение на пътя. Възможност за използване на площадката от ученици от 1 до 12 клас. Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото ни днес. Той е особено актуален, тъй като е пряко свързан с опазване живота и здравето им днес и с подготовката на знаещи и дисциплинирани участници в движението утре. Реализирането на проекта ще даде възможност децата да усвояват елементарни представи, понятия и умения за безопасно поведение на пътя чрез подобряване на инфраструктурата на двора, обогатяване на дидактическата база и учебно-техническите средства и практическо прилагане на знанията на интерактивната площадка по пътна безопасност.