8 клас

Уважаеми родители и ученици,

Важно е сега да направите правилния избор. Важно е сега да фокусирате бъдещата цел и начина за достигането й. Средното образование е стъпало и възможност за кандидатстване и получаване на висше образование—път към успешна кариера.

През учебната 2023-2024. в СУ „Никола Вапцаров“ ще се извърши прием в една паралелка Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на английски език, с 29 ученика.

БАЛООБРАЗУВАНЕ: утроените точки от теста по БЕЛ + точките от теста по математика + преобразувани в точки оценки по История и цивилизация и География и икономика от Свидетелството за основно образование.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Обучението в профила се провежда по утвърдени от МОН учебни планове и програми, включващи изучаването на общообразователна профилирана и разширена подготовка.

А. Общообразователна подготовка – Тя обхваща всички учебни дисциплини от задължителната подготовка на учениците от 8 до 12 клас, като особено внимание се отделя на чуждоезиковата подготовка.

Б. Профилирана подготовка 

  • География и икономика
  • История и цивилизация

В. Разширена подготовка – Осъществява се от VІІІ до ХІІ клас и обхваща матуритетния предмет български език и литература и информационни технологии. Дава допълнителни часове и по математика и английски език, което е гаранция за успех на НВО в Х клас и ДЗИ в ХІІ клас.

ЦЕЛИ НА  ОБУЧЕНИЕТО

* Формиране на езикова, географска и историческа култура, както и на гражданска   позиция, като ключови компетенции за развитие на пълноценна дейност в училище, в бита и на бъдещето работно място.

*  Съобразяване на учебния процес с интересите на учениците.

* Формиране на чуждоезикови компетенции в часовете за интензивно изучаване на английски език.

* Подготовка за успешно полагане на ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ.

Дати за провеждане на изпитите от националното външно оценяване в VІІ клас:

  •  Български език и литература – 13 юни 2023 г.
  • Математика – 16юни 2023 г.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023– 2024година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед за изменение и допълнение – ТУК

Вид дейност

Срок

Прием в VIII клас Прием в XI клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от

01.09.2016 г.

03 – 21 май 2023 г. 03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016  г. до 04 юли 2023 г. до 17 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2023 г. 18 – 19 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г. 20 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 17 юли 2023 г. 21 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г. 25 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 – 24 юли 2023 г. 26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2023 г. 28 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г. 31 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 31 юли 2023 г. 01 август 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 август – 02 август 2023  г. 02 – 03 август 2023  г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г. 04 август 2023 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора,

до 11 септември 2023 г.

до 11септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2023 г. вкл.