8 клас

Уважаеми родители и ученици,

Важно е сега да направите правилния избор. Важно е сега да фокусирате бъдещата цел и начина за достигането й. Средното образование е стъпало и възможност за кандидатстване и получаване на висше образование—път към успешна кариера.

През учебната 2024-2025. в СУ „Никола Вапцаров“ ще се извърши прием в една паралелка Профил „Обществени науки“ с интензивно изучаване на английски език, с 29 ученика.

БАЛООБРАЗУВАНЕ: утроените точки от теста по БЕЛ + точките от теста по математика + преобразувани в точки оценки по История и цивилизация и География и икономика от Свидетелството за основно образование.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: Обучението в профила се провежда по утвърдени от МОН учебни планове и програми, включващи изучаването на общообразователна профилирана и разширена подготовка.

А. Общообразователна подготовка – Тя обхваща всички учебни дисциплини от задължителната подготовка на учениците от 8 до 12 клас, като особено внимание се отделя на чуждоезиковата подготовка.

Б. Профилирана подготовка 

  • География и икономика
  • История и цивилизация

В. Разширена подготовка – Осъществява се от VІІІ до ХІІ клас и обхваща матуритетния предмет български език и литература и информационни технологии. Дава допълнителни часове и по математика и английски език, което е гаранция за успех на НВО в Х клас и ДЗИ в ХІІ клас.

ЦЕЛИ НА  ОБУЧЕНИЕТО

* Формиране на езикова, географска и историческа култура, както и на гражданска   позиция, като ключови компетенции за развитие на пълноценна дейност в училище, в бита и на бъдещето работно място.

*  Съобразяване на учебния процес с интересите на учениците.

* Формиране на чуждоезикови компетенции в часовете за интензивно изучаване на английски език.

* Подготовка за успешно полагане на ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ.

Дати за провеждане на изпитите от националното външно оценяване в VІІ клас:

  •  Български език и литература – 19 юни 2024 г.
  • Математика – 21юни 2024 г.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024– 2025година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
Прием в VIII

клас

Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли и  01 август 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2024 г.

вкл.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

05-06 август 2024г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

08-09 август 2024г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024г

вкл..

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етап определя се от директора, до

11 септември 2024г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО до 14 септември 2024 г. вкл.