Проекти

През 2021-2022  учебна година СУ „Никола Вапцаров“ работи по Проект „равен достъп до училищно образование в условия на кризи. По проекта са получени  общо 74 лаптопа за ученици и учители и универсален шкаф за зареждане на техниката. Компютрите се ползват от ученици и учители в периодите, когато обучението се води от разстояние в електронна среда. Повече за проекта и целите, които той изпълнява на react.mon.bg | Информационна система

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

През 2020-2021 учебна година СУ „Никола Вапцаров“ работи по два проекта от ОП НОИР – „Подкрепа за успех“ и „Образование за утрешния ден“. В рамките на проект „Подкрепа за успех“ са сформирани 19 групи за допълнително обучение за ученици от втори до дванадесети клас и една група за занимания по интереси. Общият брой на обхванатите ученици е 152. Броят на учителите – ръководители на групи е 17. В проект „Образование за утрешния ден“ се включиха трима учители, работещи в три групи с деца от начален и прогимназиален етап.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – Информационна платформа за педагогически специалисти (mon.bg)

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

През учебната 2020/21 учебна година СУ „Н. Й. Вапцаров“, кандидатства и беше одобрено по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН за създаване на интерактивна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата. По програмата се осигуряват вътрешна и външна площадка за обучение по БДП, както и оборудване и материали за пълноценното провеждане на учебните часове.

Добрата работа на СУ „Н. Вапцаров“ по различни проекти отразена в медиите  може да проследите чрез тази връзка (видеото за нашето училище започва на 7:50 мин.)

  за да гледате щракнете върху изображението

Променената визия на училището ни можете да видите в клипа:

„Обичам моето училище“ е проектът, по който СУ „Никола Вапцаров“ работи от учебната 2017-2018 г. Заедно с LightSource Charity си поставихме целта да направим училището ни позитивно, цветно и уютно. Проектът залага на доброволчеството и екипната работа, а LightSource Charity ни подариха интериорният дизайн и тапетите за декорация на стаите. Средствата за ремонтите осигурихме с благотворителни концерти и базари, а работата – свършихме заедно – учители, родители и ученици.

През лятото на 2018 г. успяхме да обновим 20 класни стаи, зали и помещения. Предстои втори етап на проекта през лятото на 2019 г., когато всички класни стаи, зали и фоайета ще са с нова по-цветна и красива визия.

Повече за проекта и промените (щракнете върху снимката)

„Мисли позитивно! Действай различно!“ е ученически проект по конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на община Силистра.
В проекта участват ученици от 10, 11 и 12 клас, които са модератори на работата в тренинг групите. Той се реализира с финансовата подкрепа на община Силистра, МКБППМН и е базиран на подхода „връстници обучават връстници“. В тренинг групите са включени деца от 2 до 4 клас на СУ „Никола Вапцаров“ и като активни участници усвояват умения за решаване на конфликти, посредничество в конфликтна ситуация, развиват чувство на сътрудничество, емпатия, асертивно поведение.
Към дейностите по Проекта се включва и голямата

„Сцена на талантите“, проведена на патронния празник на училището – 6 декември и обновяването на сцената на концертната зала на училището.

Двадесет преподаватели от СОУ „Никола Вапцаров“ вземат участие в Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
– Хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество – Елена Ласкова
– Изобразително, театрално, танцово изкуство и музика – Дариела Георгиева
2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
– За работа с деца и ученици със СОП – Мариана Денева, Сия Цонева, Нели Кьосева
– За оценяване постиженията на учениците – Валент

ина Митева, Детелина Пецева, Елка Симеонова, Лиляна Николова, Мара Костова, Мариела Тодорова.
– За превенция на училищното насилие, агресията и други – Йорданка Илиева, Йорданка Радева, Лидия Петрова, Румяна Ковачева, Стоянка Кирилова.
3. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори – Елмира Николова, Жанет Любенова
4. Младши учители, главни учители и учители, завърнали се след продължителен отпуск или прекъсване
– младши учители или завърнали се след продължителен отпуск или прекъсване – Татяна Липкова
– главни учители – Ясенна Пецова

От учебната 2012 – 2013 година СОУ „Н. Вапцаров“ работи по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища ч

рез въвеждане на церодневната организация на учебния процес“. Като средищно училище ние приемаме ученици от селата Айдемир, Сребърна и Ветрен. Училището разполага със собствен автобус, което гарантира удобното и бързо транспортиране на учениците. Проектът даде възможност в начален етпа да бъде осигурено целодневно обучение за всички 9 паралелки от 1 до 4 клас. Най-малките ни ученици разполагат със самостоятелни класни стаи и с четири отлично оборудвани стаи за занимания по интереси. Това дава въз

можност за пълноценно обучение и отдих на децата от начална училищна възраст. В прогимназиалният етап целодневното обучение е осигурено чрез функционирането на две групи, осигурени с квалифицирани учители. Обедното хранене на децата става в съвсем нова и отлично оборудвана столова, изградена отново със средства по Проекта.

През учебната 2012 – 2013 година СОУ „Никола Вапцаров“ спечели проект на стойност 5000 лв, финансиран от Национална кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!». Средствата позволиха да бъде изградена „класна стая на открито – Зелена агора“, да бъдат ремонтирани пейките в английския

двор на училището и да се облагородят зелените площи в просторния ни двор. Бяха засадени множество декоративни розови храсти, поднови се живият плет пред централния вход на сградата, засадени бяха декоративни дръвчета. Оживяха и цветните лехи пред училището. В дейностите се включиха ученици от 1 до 12 клас, а новата зелена и цветна визия на входа и зелените площи са радост не само за вапцаровци, а и за всички граждани.