Правилници и програми

Стратегия за развитие на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ –ТУК

Правилник за дейността на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

Правилник за пропускателен режим в СУ „Никола Й. Вапцаров“ – ТУК

Етичен кодекс на Средно училище „Никола Вапцаров“ – ТУК

Мерки за повишаване качеството на образованието – ТУК

Програма за превенция на ранното напускане на училище – ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи –ТУК

Програма за занимания по интереси – ТУК

Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение –ТУК