Правилници и програми

Стратегия за развитие на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ –ТУК

Правилник за дейността на Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ –

Етичен кодекс на Средно училище „Никола Вапцаров“ –

Мерки за повишаване качеството на образованието – ТУК

Програма за превенция на ранното напускане на училище –

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи –ТУК

Усровия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение –