Графици и заповеди

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в І клас за учебната 2021-2022 г. – ТУК

Заповед за организация на учебния ден през учебната 2021/2022 год. – ТУК

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 202/2022 год.ТУК

График за провеждане на консултации с родители през първия учебен срок на учебната 2021/2022 г. – ТУК

График за консултации на учители по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2021/2022г. – ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022год. – ТУК

Графици за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение :

  • месец ноемвриТУК 
  • месец декември – ТУК 
  • месец януари 2022 г. – ТУК
  • месец януари 2022 г. /начален етап/ – ТУК
  • месец март 2022 г. – ТУК
  • месец май-юни 2022 г. /начален етап/ – ТУК