Графици и заповеди за текущата учебна година

Графици и заповеди – 2023-2024 учебна година

Заповед за организация на учебния ден – ТУК

Заповед за определяне формите на обучение – ТУК

График за провеждане на консултации с родители през първия учебен срок – ТУК

График за провеждане на консултации с родители през втория учебен срокТУК

График за консултации на учители по учебни предмети през първияучебен срок –ТУК

График за консултации на учители по учебни предмети през втория учебен срокТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение – ТУК

Графици за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение :

  • месец ноемвриТУК
  • месец март – ТУК
  • месец априлТУК
  • месец май – ТУК
  • месец  майТУК

Графици и заповеди – 2022-2023 учебна година

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в І клас за учебната 2022-2023 г. – ТУК

Заповед за организация на учебния ден през учебната 2022-2023 г. – 

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 2022-2023 г. – ТУК

График за провеждане на консултации с родители през първия учебен срок на учебната 2022-2023 г. – ТУК

График за консултации на учители по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2022-2023 г. – ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022-2023 г. – ТУК 

Графици за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение :

  • месец ноемвриТУК
  • месец декември –ТУК
  • месец март – ТУК
  • месец април – ТУК