Проект „Образование за утрешния ден“

През учебната 2019/2020г.  СУ „ Никола Й. Вапцаров“  получи безвъзмездна финансова помощ по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Целите на проекта са насочени към:

– Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

 

В периода Януари 2020 – Юни 2020г. училището сформира два клуба за повишаване на дигиталните умения на учениците, под формата на 70 допълнителни часа. Учениците придобиха увереност при работа с компютър, развиха уменията си да дискутират по зададена тема и да защитават и отстояват позицията си по нея, придобиха нови знания за разработване на самостоятелни и групови проекти, разшириха и задълбочиха практическите и приложните си умения при работа с продуктите на Microsoft Office. Всеки ученик, успешно завърши заниманията по интереси, получи удостоверение за преминато обучение, съгласно Европейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности