Проекти

„Мисли позитивно! Действай различно!“ е ученически проект по конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на община Силистра.
В проекта участват ученици от 10, 11 и 12 клас, които са модератори на работата в тренинг групите. Той се реализира с финансовата подкрепа на община Силистра, МКБППМН и е базиран на подхода „връстници обучават връстници“. В тренинг групите са включени деца от 2 до 4 клас на СУ „Никола Вапцаров“ и като активни участници усвояват умения за решаване на конфликти, посредничество в конфликтна ситуация, развиват чувство на сътрудничество, емпатия, асертивно поведение.
Към дейностите по Проекта се включва и голямата „Сцена на талантите“, проведена на патронния празник на училището – 6 декември и обновяването на сцената на концертната зала на училището.

Двадесет преподаватели от СОУ „Никола Вапцаров“ вземат участие в Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
– Хуманитарни и обществени дисциплини и литературно творчество – Елена Ласкова
– Изобразително, театрално, танцово изкуство и музика – Дариела Георгиева
2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
– За работа с деца и ученици със СОП – Мариана Денева, Сия Цонева, Нели Кьосева
– За оценяване постиженията на учениците – Валентина Митева, Детелина Пецева, Елка Симеонова, Лиляна Николова, Мара Костова, Мариела Тодорова.
– За превенция на училищното насилие, агресията и други – Йорданка Илиева, Йорданка Радева, Лидия Петрова, Румяна Ковачева, Стоянка Кирилова.
3. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори – Елмира Николова, Жанет Любенова
4. Младши учители, главни учители и учители, завърнали се след продължителен отпуск или прекъсване
– младши учители или завърнали се след продължителен отпуск или прекъсване – Татяна Липкова
– главни учители – Ясенна Пецова

От учебната 2012 – 2013 година СОУ „Н. Вапцаров“ работи по Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на церодневната организация на учебния процес“. Като средищно училище ние приемаме ученици от селата Айдемир, Сребърна и Ветрен. Училището разполага със собствен автобус, което гарантира удобното и бързо транспортиране на учениците. Проектът даде възможност в начален етпа да бъде осигурено целодневно обучение за всички 9 паралелки от 1 до 4 клас. Най-малките ни ученици разполагат със самостоятелни класни стаи и с четири отлично оборудвани стаи за занимания по интереси. Това дава възможност за пълноценно обучение и отдих на децата от начална училищна възраст. В прогимназиалният етап целодневното обучение е осигурено чрез функционирането на две групи, осигурени с квалифицирани учители. Обедното хранене на децата става в съвсем нова и отлично оборудвана столова, изградена отново със средства по Проекта.

През учебната 2012 – 2013 година СОУ „Никола Вапцаров“ спечели проект на стойност 5000 лв, финансиран от Национална кампания на Министерство на околната среда и водите «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!». Средствата позволиха да бъде изградена „класна стая на открито – Зелена агора“, да бъдат ремонтирани пейките в английския двор на училището и да се облагородят зелените площи в просторния ни двор. Бяха засадени множество декоративни розови храсти, поднови се живият плет пред централния вход на сградата, засадени бяха декоративни дръвчета. Оживяха и цветните лехи пред училището. В дейностите се включиха ученици от 1 до 12 клас, а новата зелена и цветна визия на входа и зелените площи са радост не само за вапцаровци, а и за всички граждани.