Обществен съвет

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет към СУ „Н. Вапцаров“ –  ТУК
Правилник за за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – ТУК

Покана за участие в родителски срещи – ТУК

Заповед за определяне броя на членовете на Обществения съвет и реда за избирането им – ТУК

Заповед за организацията на избор на представители на родителските общности по класове и паралелки за участие в общо училищно събрание за създаване на Обществен съвет – ТУК