Обществен съвет

Протокол 4 от заседание на обществения съвет  07.03.2024 г. – ТУК

Покана за свикване на заседание на обществения съвет 07.03.2024 г. – ТУК

Протокол 3 от заседание на обществения съвет  18.01.2024 г. – ТУК

Покана за свикване на заседание на обществения съвет 25.10.2023 г. – ТУК

Покана до членовете на обществения съвет 25.10.2023 г. – ТУК

Покана за свикване на заседание на обществения съвет 26.09.2023 г. – ТУК

Отчет за дейността на обществения съвет към СУ “Никола Йонков Вапцаров” – Силистра
за учебната 2022/ 2023 година – ТУК

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет към СУ „Н. Вапцаров“ –  ТУК
Правилник за за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136905718

Покана за участие в родителски срещи – ТУК

Заповед за определяне броя на членовете на Обществения съвет и реда за избирането им – ТУК

Заповед за организацията на избор на представители на родителските общности по класове и паралелки за участие в общо училищно събрание за създаване на Обществен съвет – ТУК

Протокол от Общо събрание на родителите за конституиране на нов състав на Обществен съвет в СУ „Никола Вапцаров“ ТУК