Настоятелство

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза

„Училищно настоятелство при СОУ„Никола Й. Вапцаров“ – Силистра“

СВИКВА

ОБЩО СЪБРАНИЕ/СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

на 20 април от 17:30 часа в зала 217 на СУ „Никола Вапцаров“ – Силистра, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Финансов отчет за дейността през 2020 година.
  2. Промяна в името на Сдружението
  3. Промяна в устава на Сдружението
  4. Избор на нов Съвет на настоятелите
  5. Избор на Контролна комисия

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Финансов отчет за изразходваните средства от Училищното настоятелство за периода 1.01.2021 – 31.12.2021 г. ТУК

Финансов отчет за изразходваните средства от Училищното настоятелство за периода 1.01.2020 – 31.12.2020 г. ТУК

Финансов отчет за изразходваните средства от Училищното настоятелство за периода 1.01.2019 – 31.12.2019 г. ТУК

Финансов отчет за изразходваните средства от Училищното настоятелство за периода 1.01.2018 – 31.12.2018 г. ТУК

Финансов отчет за изразходваните средства от Училищното настоятелство за периода 1.01.2016 – 31.12.2016 г. ТУК

Финансов отчет за изразходваните средства от Училищното настоятелство за периода 1.02.2015 – 31.12.2015 г. ТУК

ДОКУМЕНТИ

Устав на Сдружение с нестопанскеа цел за осъществяване на дейност в частна полза „Училищно настоятелство при СОУ „Никола Вапцаров“ – Силистра“, приет на Събрание на пълномощниците на УН на 20 .01. 2015 г. ТУК

Протокол от заседание на Съвета на настоятелите на УН при СОУ „Никола Вапцаров“ за избор на председател. ТУК

Протокол от заседание на Съвета на настоятелите на УН при СОУ „Никола Вапцаров“ – Силистра за приемане на план за работата до края на учебната 2014 – 2015 г. ТУК

Отчет на Съвета на настоятелите на УН при СОУ „Никола Вапцаров“ към месец септември 2014 г. ТУК