Графици и заповеди

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в І клас за учебната 2021-2022 г. – ТУК

Заповед за организация на учебния ден през учебната 2020/2021 год. – ТУК 

Заповед за определяне формите на обучение през учебната 2020/2021 год. – ТУК

График за провеждане на консултации с родители през първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. – ТУК

График за консултации на учители по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2020/2021 г. – ТУК

Заповед за определяне организацията и изпитни сесии с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 год.. – ТУК

Заповед за промяна в графика за провеждане на редовна изпитна сесия ноември 2020 г. с ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020-2021 г. – ТУК

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение редовна сесия, ноември – декември 2020 г. –ТУК

График за провеждане на втора поправителна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение януари 2021 – ТУК