Графици и заповеди

  1. Приети форми на обучение – дневна, комбинирана, самостоятелна – заповед за определяне на изпитните сесии за учебната 2017-18 г.,
  2. Организация на самостоятелната форма на обучение
  3. График за провеждане на втора поправителна сесия – януари 2018 
  4. График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици,  включени в целодневна организация на учебния ден през ІІ срок – ТУК 
  5. График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици  и водене на училищната документация през ІІ срок – ТУК
  6. График за провеждане на класни работи през ІІ-ви срок на учебната 2017/18 г. – ТУК
  7. График за провеждане на контролни работи през ІІ-ри срок на 2017/2018 учебна година –ТУК 
  8. График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка с ученици в самостоятелна форма на обучение  Редовна сесия, март 2018 година
  9. Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в първи клас за учебната 2018-2019 г. ТУК  
  10. График за провеждане на поправителни изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение ТУК