Списък на услуги, предоставяни от СУ „Никола Й. Вапцаров“

ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление за издаване на дубликат – ТУК

Заявление за записване в първи клас 2024/2025 г. –  ТУК

Заявление за преместване на ученик от друго училище – ТУК

Заявление за валидиране на компетентности – ТУК

Заявление за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – ТУК

Заявление за отсъствие на ученик до 15 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител / чл. 62, ал. 1, т.3 от Наредба за приобщаващото образование/  – ТУК

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища –Инфо 138 – приемане и преместване
  2. Издаване на диплома за средно образованиеИнфо 141 – диплома
  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. –Инфо 143 – валидиране
  4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК
  5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –ТУК
  6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държаваТУК
  7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи –ТУК
  8. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) –ТУК