Списък на услуги, предоставяни от СУ „Никола Й. Вапцаров“

Заявление за издаване на дубликат – ТУК

Заявление за записване в първи клас 2022/2023 г. –  ТУК

Заявление за преместване на ученик от друго училище – ТУК

Заявление за валидиране на компетентности – ТУК

Заявление за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – ТУК

СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СУ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – ТУК
  2. Издаване на диплома за средно образованиеТУК
  3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. – ТУК
  4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК
  5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – ТУК
  6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държаваТУК
  7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – ТУК
  8. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – ТУК